Käyttöehdot

Työsuhdepalvelu.fi:n käyttöehdot

Päiväys: 25.5.2018, päivitetty lisäämällä tietosuojaseloste.

Sisällysluettelo

Yleistä

Näissä käyttöehdoissa säännellään Teknologiainfo Teknova Oy:n julkaiseman Työsuhdepalvelun, jäljempänä palvelu, käyttöä.

Päivitettävään verkkopalveluun on koottu teknologiateollisuuden työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasioihin, palkkarakenteeseen ja palkanlaskenta-asioihin liittyvät ohjeet ja määräykset.
Palvelu ei sovellu muiden toimialojen palkanlaskentaa ja työsuhdeasioita hoitaville.

Palvelun osoite on http://www.tyosuhdepalvelu.fi.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka lähetetään tilaajan nimeämän käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. 

Tilaaja ja hänen nimeämänsä käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja käyttäessään palvelua. Tilaajan ja käyttäjän katsotaan hyväksyneen ehdot ja sitoutuneen noudattamaan niitä, kun käyttäjä kirjautuu palveluun ensimmäistä kertaa.

Laitteistovaatimukset

Palvelua voi käyttää useimmilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla. Suositeltavia selainohjelmia ovat viimeisimmät versiot Microsoft Internet Explorer tai Mozilla Firefox -ohjelmista. Selainohjelman uusimman version voi asentaa oheisista linkeistä:  

Selainohjelman asetuksissa javascript ja evästeet (keksit, cookies) tulee olla sallittu.

PDF-tiedostojen avaamista ja lukemista varten käyttäjä tarvitsee PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Reader- ohjelman. Adobe Reader -ohjelman uusimman version voi asentaa oheisesta linkistä:

Käyttäjän vastuulla on huolehtia itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

Käyttäjälisenssit

Yhden käyttäjän lisenssi

Palvelun käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen. Käyttäjälisenssin haltija on henkilö, jolle Teknologiainfo Teknova Oy on antanut palvelun käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnuksen ja salasanan luovuttaminen toiselle on ehdottomasti kielletty. Tietosuojaselosteessamme kerromme, miten Työsuhdepalvelun henkilötietoja käytetään.

Käyttöoikeus ja sopimuksen voimassaolo

Teknologiainfo Teknova Oy luovuttaa palvelun käyttäjälle oikeuden käyttää palvelua eli käyttäjälisenssiä näiden käyttöehtojen mukaan.
Käyttöoikeus alkaa, kun Teknologiainfo Teknova Oy on luovuttanut tilaajan nimeämälle käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Käyttöoikeus on voimassa 12 kuukautta tilauksesta (ks. Maksut).

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi vaihdettava palvelun välityksellä omat tunnuksensa. Teknologiainfo Teknova Oy:llä on myös oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Teknologiainfo Teknova Oy:lle käyttäjätunnuksensa käyttöehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Käyttäjälisenssin haltija saa käyttää palvelua tietokoneellaan tai muulla päätelaitteella ja tulostaa palvelun aineistoa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Lisäksi käyttäjälisenssin haltijalla on oikeus ottaa palvelun tuotteista tekstilainauksia ja asiakirjamalleja ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvä tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Palvelusta otetut lainaukset eivät saa muodostaa olennaista osaa asiakirjan sisällöstä.

Käyttäjälisenssin haltijalla ei ole oikeutta kopioida palvelun tuotteiden sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä on sallittu. Käyttöoikeuden nojalla ei ole sallittua kopioida palveluun sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia.

Tekijänoikeus

Palvelu kokonaisuudessaan, palveluun sisältyvä tietokanta sekä palvelun tietosisältö ovat tekijänoikeuslain 1 §:ssa mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu Teknologiainfo Teknova Oy:lle.

Palveluun kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Teknologiainfo Teknova Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan.

Omistusoikeus

Työsuhdepalvelun, sen sisältämän tietokannan ja aineistot omistaa Teknologiainfo Teknova Oy. Sivuston on toteuttanut KWD Digital Oy.

Maksut

Teknologiainfo Teknova Oy perii palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Hintatiedot ovat nähtävissä osoitteessa http://www.tyosuhdepalvelu.fi.

Käyttäjälisenssi on voimassa 12 kuukautta tilausjakson alkamisesta. Laskutus tapahtuu tilausjakson alkaessa.

Edelleenluovutus

Palvelun sisältämää aineistoa ei saa luovuttaa edelleen. Palvelun käyttöoikeutta ei saa vuokrata eikä lainata. Käyttäjälisenssin haltijalla on oikeus siirtää edelleen näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa seuraavilla ehdoilla saman organisaation toiselle henkilölle:  

  1. Siirron saaja hyväksyy nämä käyttöehdot.
  2. Siirron saaja ja tämän yhteystiedot ilmoitetaan Teknologiainfo Teknova Oy:lle.  

Käyttäjälisenssin haltija muuttaa siirron saajan tiedot Työsuhdepalvelussa oleviin käyttäjätietoihin. 

Teknologiainfo Teknova Oy:n vastuu

Teknologiainfo Teknova Oy pyrkii siihen, että palvelu sisältää aina mahdollisimman ajantasaiset tiedot ja että palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu on mainituilta osiltaan puutteellinen, Teknologiainfo Teknova Oy korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.

Teknologiainfo Teknova Oy ei vastaa käyttäjälle, lisenssin haltijalle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen sisällöstä, käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Teknologiainfo Teknova Oy ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Teknologiainfo Teknova Oy tekee parhaansa, että palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Teknologiainfo Teknova Oy ei kuitenkaan vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Teknologiainfo Teknova Oy ei vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua palvelun toiminnasta tai siitä, ettei palvelu toimi.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Teknologiainfo Teknova Oy:n tai Teknologiateollisuus ry:n ylläpitämille verkkosivuille. Teknologiainfo Teknova Oy ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Muut ehdot

Teknologiainfo Teknova Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä tilaajalle tai tilaajan nimeämälle käyttäjälle. Jos tilaaja tai käyttäjälisenssin haltija ei hyväksy muuttuneita ehtoja, hänen on irtisanottava sopimus kahden viikon kuluessa muutosilmoituksen saatuaan.

Teknologiainfo Teknova Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla.

Irtisanominen voidaan suorittaa palvelun välityksellä, sähköpostitse teknologiainfo.teknova@teknologiateollisuus.fi, puhelimitse 09-1923 381/julkaisumyynti tai kirjeitse Teknologiainfo Teknova Oy, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.

Teknologiainfo Teknova Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riidan ratkaisee Helsingin käräjäoikeus noudattaen Suomen lakia.