Usein kysyttyä

Voiko lomarahan vaihtaa vapaaksi ja miten silloin tulee toimia?

Teknologiateollisuuden työehtosopimus ei tunne mahdollisuutta vaihtaa lomaraha vapaaksi. Työntekijän kanssa voidaan kuitenkin sopia palkattomasta vapaasta.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 24 §:n 4-kohdan mukaan toimihenkilön kanssa voidaan paikallisesti sopia lomarahan korvaamisesta vastaavalla vapaalla, joka on pidettävä lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä. Vastaava vapaa on puolet lomapäivien määrästä. Näin ollen esimerkiksi 30 lomapäivän lomarahan osalta vapaa on 15 arkipäivää ja 24 lomapäivän osalta 12 arkipäivää. Arkipäiviä ovat tällöin kaikki ne päivät, jotka vuosilomalain mukaan katsotaan arkipäiviksi.

Työntekijämme on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla ja hänen työsuhteensa päättyy toukokuun lopussa. Maksetaanko työntekijälle lomakorvauksen lisäksi myös lomaraha?

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen ja Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen työehtosopimuksen 21.5.2 kohdan mukaisesti lomaraha maksetaan myös mahdollisen lomakorvauksen yhtey­dessä, mikäli työsuhde lomakautena päättyy muusta kuin työnte­kijästä itsestään johtuvasta syystä.
Lomaraha maksetaan tällöin edellisen päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauk­sesta, mutta ei kesken jääneen lomanmääräytymisvuoden loma­korvauksesta.

Malmikaivosten työehtosopimuksen 23 §:n 2 momentin mukaisesti lomaraha maksetaan myös mahdollisen lomakorvauksen yhteydessä, mikäli työsuhde lomakautena päättyy muusta kuin työntekijästä itsestään johtuvasta syystä.
Lomaraha maksetaan tällöin edellisen päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauksesta, mutta ei viimeisen kesken jääneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauksesta.

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen mukaan 18 §:n 2 momentin mukaisesti lomaraha maksetaan myös mahdollisen lomakorvauksen yhteydessä, mikäli työsuhde päättyy muusta kuin työntekijästä itsestään johtuvasta syystä.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 24 §:n 4 kohdanmukaisesti lomaraha maksetaan myös jo päättyneeltä lomanmääräy­tymisvuodelta maksettavan lomakorvauksen osalta, mikäli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy lomakautena muusta kuin toimihenkilöstä itsestään johtuvasta syystä tai määräaikaisen työsuhteen päättyessä lomakautena.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti lomaraha maksetaan vain pidettäessä lomaa.      

 

Jos työntekijä sairastuu ennen sovitun lomarahavapaan alkua, siirtyykö lomarahavapaa myöhemmin pidettäväksi?

Lomarahan vaihtamisesta saatu vapaa kuluu sairastumisesta huolimatta.

Työntekijä on ollut pekkasilla helatorstaita edeltävän keskiviikon ja sitä seuraavan perjantain. Maksetaanko työntekijälle arkipyhäkorvaus?

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 23.2 kohdan mukaisesti arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle seuraavin edellytyksin:

  1. Työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt ennen arkipyhää vähintään kuukauden.
  2. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Edellytyspäivä on todellinen työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä.
Jos arkipyhää edeltää tai seuraa sovittu tai määrätty työajan tasaamisvapaa (pekkaspäivä), edellytyspäivä siirtyy työtuntijärjestelmän mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi tai seuraavaksi työpäiväksi.

Meillä olisi tarve siirtää työntekijät tilapäisesti työskentelemään kolmeen vuoroon. Miten tulisi toimia?

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 19.4.1 alakohdan mukaisesti voimassa olevan työtuntijärjestelmän muuttamisen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvotellaan työpaikalla työehto­sopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti.

Tilapäisestä muutoksesta ilmoitetaan, mikäli mahdollista, viikkoa ennen muutoksen toimeenpanoa, kui­tenkin viimeistään kolmantena muutoksen toimeenpanoa edeltä­vänä päivänä. Ilmoitusajoista voidaan sopia toisin paikallisesti.

Työntekijämme sairastui vuosilomalla ollessaan. Siirtyvätkö hänen lomapäivänsä sairauden johdosta?

Vuosilomalain 25 §:n 2 momentin mukaisesti jos sairaudesta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Edellä tarkoitetut omavastuupäivät eivät saa kuitenkaan vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Työntekijä on työskennellyt juhannusviikolla ma-to 8 h/vrk. Hän tulee töihin myös juhannusaattona ja juhannuspäivänä ja tekee kumpanakin päivänä töitä 8 h/vrk. Miten hänelle korvataan juhannusaattona ja juhannuspäivänä tehdyt työt?

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 20.4.2 b -kohdan mukaisesti juhannusaattona tehty työ on TES-ylityötä ja se korvataan kuten viikoittainen ylityö. TES:n 20.9 kohdan mukaan juhannusaattona tehdystä työstä maksetaan lisä, jonka suuruus on 100 % kta:sta. Näin ollen työntekijä saa tuntipalkkansa 8 tunnilta ja lisäksi 100 %:n lisän kultakin tunnilta. Juhannusaatolta maksetaan lisäksi arkipyhäkorvaus, mikäli arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset muutoin täyttyvät (TES 23.2).

Juhannuspäivänä tehty työ on työaikalain mukaista ylityötä, joka korvataan viikoittaisena ylityönä 100 %. Juhannuspäivältä maksetaan lisäksi sunnuntaityökorvaus TES 20.8 mukaisesti.

Kuinka pitkä on YT-neuvotteluaika, jos neuvotellaan lomautuksesta enintään 90 päiväksi ja lomautus koskisi 50 työntekijää?

14 päivää neuvotteluesityksen tekemisestä.

Voidaanko palvelusvuosilisä paikallisesti sopien vaihtaa vastaavaan vapaaseen?

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 14.5.3 kohdan mukaan työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä voivat vuosittain sopia, että työntekijän ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Vapaa voidaan pitää palvelus­vuosilisän tarkastusajankohdan jälkeen. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan ajankohdasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. Pää­luottamusmiehelle annetaan selvitys vaihtokäytännöistä.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 4 §:n 14 kohdan mukaisesti työnantaja ja toimihenkilö, joka on ennen 30. marraskuuta täyttä­nyt vähintään 58 vuotta, voivat vuosittain sopia, että toimihenkilön ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan va­paaseen. Vapaa voidaan pitää palvelusvuosilisän tarkistusajankoh­dan jälkeen. Työnantaja ja toimihenkilö sopivat vapaan ajankoh­dasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Työsuhdepalvelun käyttöohje

Näin käytät Työsuhdepalvelua

Kirjaudu palveluun sivun oikeassa yläkulmassa olevasta linkistä.

Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi. Salasanan luot, kun kirjaudut palveluun ensimmäistä kertaa tilauksen yhteydessä saamallasi kirjautumislinkillä. Unohtuneen salasanan voit tilata kirjautumissivulta.

Työsuhdepalvelun etusivulle on koottu palveluun tuotua uutta sisältöä ja ajankohtaisia asioita. Etusivun yläpalkissa olevista linkeistä pääset eri aihealueisiin liittyvään tietoon.

Vain jotain tiettyä henkilöstöryhmää koskevat ohjeet ja määräykset on merkitty eri henkilöstöryhmiä kuvaavilla ikoneilla.


Jos ikonia ei ole, teksti koskee sekä työntekijöitä, toimihenkilöitä että ylempiä toimihenkilöitä.

Termit tutuksi -osioon on koottu työehtosopimuksissa, palkanlaskennassa ja työsuhdeasioissa käytettyjä keskeisiä käsitteitä ja lyhenteitä.

Usein kysyttyä -osiossa julkaisemme Teknologiateollisuuden työsuhdepäivystykseen tulleita kysymyksiä ja niiden vastauksia.

Hakutoiminto on sivun yläpalkissa.

Voit lisätä palveluun kirjanmerkkejä sellaisiin kohtiin, joita tarvitset usein. Kirjanmerkkisi näkyvät etusivun Omat kirjanmerkit -osassa, kun olet kirjautuneena palveluun. Jos kirjanmerkeiksi tekemiisi sivuihin tehdään muutoksia, niiden eteen tulee tähti.
Kirjanmerkin voit poistaa sivun alussa olevalla kuvakkeella "Poista kirjanmerkki".

Voit tulostaa Työsuhdepalvelun aineistoa halutessasi. Tulosteessa näkyy tulostamispäivämäärä, jotta tiedät, minkä hetken tilanteessa olet tulostamaasi sivua tarvinnut.

Omien tietojen ja tilauksen hallinta Omat tiedot -sivulla

Omia ja yrityksesi tietoja pääset muuttamaan Omat tiedot -sivulla.

Jos organisaatiossanne on useita Työsuhdepalvelun käyttäjiä, tilaustanne hallinnoi siihen merkitty pääkäyttäjä.

Jos haluat lisätä tai poistaa Työsuhdepalvelun käyttäjiä, voit tehdä sen helposti Omat tiedot -välilehdellä.

Tilauskausi

Työsuhdepalvelun käyttöoikeuslisenssi on voimassa vuoden kerrallaan tilauspäivästä.
Kun käyttöoikeuskautta on jäljellä 30 päivää, saat sähköpostiosoitteeseesi viestin, josta voit uusia tilauksesi, ja voit jatkaa Työsuhdepalvelun käyttöä keskeytymättä.
Jos haluat lopettaa tilauksesi, jätät vain tilauksen uusimatta. Kun käyttöoikeuslisenssisi voimassaoloaika on päättynyt, et enää pääse kirjautumaan palveluun mutta voit tilata sen uudelleen.

Lisätietoja Työsuhdepalvelun käytöstä saat Teknologiainfo Teknova Oy:ssä Kristiina Kaskelta, puh. 040 749 0619, kristiina.kaski@teknologiateollisuus.fi.

Sivut