Usein kysyttyä

Voidaanko ammattiosaston puheenjohtaja valita luottamusmieheksi?

Voidaan, jos ammattiosaston puheenjohtaja on työpaikan työntekijä.

Voiko työntekijä itse päättää milloin hän pitää vuosilomansa?

Ei voi, koska loma pidetään työnantajan määrittämänä ajankohtana.

Vuosilomalain 22 §:n mukaisesti työnantajan on kuitenkin ennen loman ajankohdan määräämistä varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

Pitääkö työnantajan neuvotella irtisanomissuojasopimuksen mukaan, jos yksi työntekijä irtisanotaan taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä?

Kyllä.

Kuinka pitkä on neuvotteluaika, jos neuvotellaan lomautuksesta enintään 90 päiväksi ja lomautus koskisi 100 työntekijää?

14 päivää neuvotteluesityksen tekemisestä.

Maksetaanko työntekijälle korvaus sairaan lapsen hoidosta koskevan työehtosopimuksen määrityksen mukaan, kun äiti opiskelee, eikä tämän vuoksi voi hoitaa alle 10-vuotiasta äkillisesti sairastunutta lasta?

Ei makseta, koska korvauksen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä.

Maksetaanko sairausajanpalkkaa fysikaalisen hoidon ajalta?

Ei makseta, koska sairausajan palkkaa maksetaan vain jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön.

Pitääkö työnantajan maksaa sairausajan palkkaa jääkiekko-ottelussa loukkaantuneelle työntekijälleen?

Työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus myös vapaa-ajan tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta.

Onko työntekijällä oikeus saada palkallista vapaata vihkipäivänään?

Oikeus vapaan saamiseen on. Oikeutta palkallisen vapaan saamiseen ei ole, vaan vapaan antamiseen käytetään ensisijaisesti työajan tasaamisvapaata.

Pitääkö työntekijän arkipyhäkorvauksen saadakseen olla sekä viimeisenä arkipyhää edeltävänä ja lähinnä sen jälkeen seuraavana työpäivänä työssä?

Arkipyhäkorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on jompana kumpana edellä mainituista edellytyspäivistä työssä.

Maksetaanko isyysvapaan ajaksi sattuvilta arkipyhiltä arkipyhäkorvaus?

Maksetaan edellytysten täyttyessä.

Sivut