Usein kysyttyä

Voiko työnantaja määrätä työntekijän ylityöhön?

Ylityön tekemiseen tarvitaan työntekijän suostumus.

Kuinka paljon lain mukaisia ylitöitä voi tehdä?

Ylitöiden enimmäismäärä on 250 tuntia kalenterivuodessa. Lisäksi voidaan tehdä lisäylityötä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa työntekijän suostumuksella ja paikallisesti luottamusmiehen kanssa sopien.

Pitääkö työntekijälle määritellä henkilökohtainen palkanosuus työsuhteen alkaessa?

Henkilökohtainen palkanosuus määritetään niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.

Pitääkö työsopimus tehdä kirjallisena?

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Lain mukaan kaikki sopimukset ovat yhtä päteviä. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä työsopimus aina kirjallisena. Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan ilman eri pyyntöä viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä kirjallinen selvitys keskeisistä työnteon ehdoista, jolleivät ehdot sisälly kirjallisesti tehtyyn työsopimukseen (Työsopimuslaki 2 Luku 4 §). Selvitykseen sisältyy muun ohella työsuhteen alkamisajankohta ja määräaikaisen työsopimuksen kesto sekä määräaikaisuuden peruste, koeaika ja työn suorittamispaikka.

Mitkä ovat Työsuhdepalvelun käyttöehdot?

Tässä ovat Työsuhdepalvelun käyttöehdot. Löydät ne myös sivun alareunasta.

Sivut